>> แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Hit:505)
>> ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (Hit:326)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hit:1913)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องรับสมัครบุคคล ในตำแหน่งนักการภารโรงและพนักงานขับรถ (Hit:4484)
>> 6 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดประชุมผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Hit:3331)
>> ประชุมเพื่อเตรียมงานรับการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2559 เวลา 15.40 น (Hit:3129)
>> กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2559 (Hit:2819)