>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการบริหารและพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 82 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Hit:271)
>> ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 82 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Hit:478)
>> ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 6 (Hit:325)
>> หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565 (Hit:1754)
>> ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (Hit:361)
>> ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (Hit:805)
>> ประชาสัมพันธ์ การคืนเงินค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2564 และการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 (Hit:2227)