>> ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิม (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (Hit:1180)
>> ตัวอย่าง คำรับรองของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ในการสมัคร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ (Hit:197)
>> ฉบับแก้ไข..ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Hit:2644)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (Hit:430)
>> กำหนดการมอบตัวนักเรียน.. (สำหรับห้องเรียนพิเศษฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ (Hit:308)
>> ประกาศ ยกเลิกและแก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2562 (Hit:166)
>> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ( SMTE&SMET) ประจำปีการศึกษา 2562 (Hit:2573)