ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ปี2559

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมประชุมเพี่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธร โดยมีคณะครูที่ร่วมประชุมประกอบด้วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนรัตนบุรี ปีนี้จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพในการนำเสนอโครงงาน จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 28 โรงเรียน

special room59

1

2

3

4

5