ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2016

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp 2016) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ มีครูวิทยากรประจำฐาน นักเรียนต่างได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานกับค่ายกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด :: http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-06/2559-07-30-31-1

mathcamp2016

math 2

math 3

math 5

math 1