การนิเทศติดตามและประเมินผล การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน) โดยนายชูเดช อำพันทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการร่วมตรวจเยี่ยมและนิเทศผลการดำเนินการของโรงเรียน ณ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

index
24329
24328
24331