ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาให้กับนักเรียน พิธีเปิด ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร

language
language 5
language 2
language 4