กิจกรรม STEM Education Camp นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMET ระดับชั้นม.3 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

   วันที่ 22-25 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 3 (ห้องเรียนพิเศษ SMET) ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษาวังดุมเมาเทนท์แคมป์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  คลิกดูภาพกิจกรรม

index
IMG 4270
IMG 4338
IMG 4526

     ภาพกิจกรรม : นายธีรเมธ งามทวี กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ

คลิกดูภาพกิจกรรม