กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

   วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยสภานักเรียน จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของคณะครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปี 2561 มีจำนวน 14 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ดร.แสน แหวนวงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ,ครูศิริรัตน์ สุขนิตย์ ,ครูสุวรรณี ตระกูลเงินไทย ,ครูเทพธีด์ สายหล้า ,ครูประสิทธิ์ สุขโข ,ครูวรารัตน์ สัทธวงศ์ ,ครูสิริวรรณ พูนศิริ ,ครูประเวศ ธรรมมา ,ครูนรินทร เซียนโห ,ครูพัชรี ศุภเขตกิจ ,ครูนาริวรรณ คำสิม ,ครูจิตติมา ชูทรงเดช ,ครูแน่งน้อย แซ่จึง และครูสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณโดมพลศึกษา โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมแสดงความยินดี และสร้างความประทับใจให้กับคณะครูผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

index
DSC 6796
DSC 6821
DSC 6843
DSC 6857
DSC 6863
DSC 6931

ภาพกิจกรรมทั้งหมด