กิจกรรมมอบรางวัลเกียรติบัตรยกย่องตัวแทนนักเรียน และการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนดีเด่นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรับมอบโล่ห์รางวัลอันทรงคุณค่า และกิจกรรมรณรงค์ สาระดีๆ เพื่อนักเรียนสุรวิทยาคาร ดังนี้
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประเทศ (เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน) ประเภททีมชาย และทีมผสม
- มอบรางวัลเกียรติคุณ (ชมเชย) พร้อมโล่ การแข่งขันสวดมนต์ ระดับประเทศ (ได้ลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 57 ทีมทั่วประเทศ)
- กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยุงลาย
กิจกรรม ณ โดมพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร   คลิกดูภาพกิจกรรม

index
activities17062019 53
activities17062019 56
activities17062019 92
activities17062019 98
activities17062019 103

คลิกดูภาพกิจกรรม