การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารงานโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในการเข้าร่วมประเมินการจัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนได้จัดนำเสนอผลงานของโรงเรียน ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินในทุกด้าน โดยได้รับคำชื่นชมจากคณะผู้ประเมินเป็นอย่างดี โรงเรียนสุรวิทยาคารขอขอบคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินเป็นอย่างสูง คลิกดูภาพกิจกรรม

sormorsor2019

คลิกดูภาพกิจกรรม