โรงเรียนสุรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

   วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการสอนแบบเปิดชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) โดยคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น SMART TEACHER ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้แก่ คุณครูวิริญญา ดุมกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณครูมนภัทร สุธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) ขอแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสนี้

web01

S 28819536
S 28819517
S 28819508

คลิกดูภาพกิจกรรม