สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 80 คน ระดับภาคสงฆ์ที่ 11

สวดมนตสรภญญะ2564web

    วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 80 คน ระดับภาคสงฆ์ที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร