กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร

          ด้วย  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน   โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางให้ผู้ปกครองดำเนินการดังนี้

  1. เตรียมข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบดังนี้

       1.1  เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)

       1.2  เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

       1.3  ชื่อ-นามสกุลนักเรียน

       1.4  เลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

       1.5  ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง

       1.6  เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง

       1.7  บัญชีธนาคารของผู้ปกครองที่ให้โอน ( ประกอบด้วย ชื่อธนาคาร,ชื่อบัญชีเงินฝาก,เลขที่บัญชีเงินฝาก)

       2.  ถ่ายภาพบัตรประชาชนนักเรียน บัตรประชาชนผู้ปกครอง และหน้าสมุดบัญชีให้อยู่ในภาพเดียวกัน (ดังภาพตัวอย่าง) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตามตัวอย่าง ถ่ายภาพไว้เตรียมส่งในระบบ

253369

  1. กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (ตามตัวอย่าง) โดยสามารถ Print แบบฟอร์ม หรือรับ แบบฟอร์มได้ที่ บริเวณหน้าป้อมยาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร เพื่อกรอกข้อมูล      ลงลายมือชื่อ ให้เรียบร้อยครบถ้วน แล้วถ่ายภาพไว้เตรียมส่งในระบบ

แบบ KTB1

*** หมายเหตุ  เป็นการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล จะสามารถโอนให้ผู้ปกครองได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 

 

ลิ้งค์กรอกข้อมูล

(กรอกข้อมูลภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00 น.)

(ไฟล์ที่ใช้แนบส่งในลิ้งค์ เป็นไฟล์รูปภาพ นามสกุล jpg หรือ png เท่านั้นนะคะ)

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-069610 ต่อ 1104 (ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น)