กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ การคืนเงินค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2564 และการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

      ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียน On-Site ที่โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2564 ได้  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน  และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบ ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ของภาคเรียนที่ 1/2564  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
*** สรุป นักเรียนทุกคนที่ชำระเงินในภาคเรียนที่ 1/2564 จะได้รับเงินคืนคนละ 550 บาท ( การคืนเงินจะคืนเป็นเงินสดเท่านั้น ให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนมาเรียน On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจะแจ้งวัน-เวลา ให้ทราบอีกครั้ง )
       การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนทุกระดับชั้น สามารถดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบธนาคาร  (วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564)   ตามขั้นตอน/รายละเอียด ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว