กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนสุรวิทยาคารประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

ฉบับที่  39/2562 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

** ดังเอกสารแนบท้ายนี้