กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ใบสมัคร โครงการสอนเสริมน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย สำหรับ ม.6” ภาคเรียนที่ 1/2560

ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร จะจัดโครงการ "สอนเสริมน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระหว่างวันที่ 5-27 ตุลาคม 2560 (จำนวน 15 วัน) โดยจัดสอน จำนวน 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1  กลุ่มวิทย์-คณิต สอนวิชาละ 3วัน (คณิต, เคมี ,ชีววิทยา ,ฟิสิกส์และอังกฤษ)  กลุ่มที่ 2 กลุ่มศิลป์คณิต/ศิลป์ภาษา สอนวิชาละ 3 วัน (วิทย์พื้นฐาน,คณืตพื้นฐาน,อังกฤษ,ไทยและสังคม) โดยมีค่าสมัครเรียนคนละ 200 บาท   หากนักเรียนสนใจให้สมัครได้ที่ห้องวิชาการ (ห้อง รองผอ.ธีรภาพ) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น