กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับ ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์  2561 เนื่องจากช่วงสมัครสอบดังกล่าว  จะมีการสอบGat-Pat สำหรับนักเรียน ม.6 ด้วย....ถ้าสะดวกควรจอดรถที่ด้านตลาดน้อยและเข้าโรงเรียนบริเวณประตูทิศตะวันตก(ด้านตลาดน้อย)   บริเวณรับสมัคร หน้าห้องวิชาการ อาคาร 1 (ติดเสาธง)... รายละเอียดตามแนบ