Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร(ส.ว.ค.) ห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ต้น

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ( ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ )